โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 
 

หลักการและเหตุผล

 
  การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ทำลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น คนในสังคมต้องมีค่านิยม ในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานสำคัญเพื่อทำให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นที่ได้ผลที่สุด ดังนั้น เพื่อที่จะผลักดันหรือนำพาให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จในการเป็นองค์กรธรรมาภิบาลทีมี มาตรฐานความโปร่งใส ไร้การทุจริตคอร์รัปชั่นและมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความเชื่อมันและศรัทธาต่อการป้องกันและ ทุจริตในภาครัฐ อันจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาครัฐและประเทศต่อไป สถานีตำรวจภูธรลับแลจึงได้จัดทำโครงการนี้โดยมี  
 

วัตถุประสงค์

 
  1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  
  2. เพื่อให้ปลุกจิตสำนึกและค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
  3. เพื่อให้เสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการ และสามารถนำไปใช้ในการ ทำงานและการดำเนินชีวิตได้  
  4. เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นไปประยุกต์ใช้ในการ ทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     
     
 

ดาวน์โหลด : พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551

 
     
 

ภาพประกอบการรณรงค์ต่อต้านการป้องกันปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปี 2565