สถานภาพโดยทั่วไป

 
 

ลักษณะภูมิประเทศ

 
 

อำเภอลับแลมีพื้นที่ 506.02  ตร.กม.  ลักษณะส่วนมากเป็นป่าและภูเขา   และเป็นที่ราบลุ่มในตอนกลางและตอนใต้   
ตอนเหนือ    ตำบลฝายหลวง  ตำบลแม่พูล  และตำบลนานกกก  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่ไม่สูงมากนัก  ยกเว้นตอนเหนือสุดของตำบลแม่พูล ที่ติดต่อกับอำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่  ภูเขาที่มีความสูงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหล่อเลี้ยงพืชผลได้ตลอดปี  บริเวณนี้จะมีที่ราบระหว่างภูเขาเพียงเล็กน้อย
ตอนกลาง  ในเขตพื้นที่ตำบลชัยจุมพล   ตำบลศรีพนมมาศ  และบางส่วนของตำบลฝายหลวง มีลักษณะพื้นที่เป็นลอนคลื่นสูง ๆ ต่ำ ๆ  บริเวณที่เนินจะเป็นที่ตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย  ส่วนที่ราบจะเป็นที่ทำการเพาะปลูก
ตอนใต้  ในเขตพื้นที่ตำบลไผ่ล้อม  ตำบลทุ่งยั้ง  และตำบลด่านแม่คำมัน  เป็นที่ราบ  เหมาะสำหรับการทำนา  และทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอ  ในท้องที่ตำบลไผ่ล้อม ตำบลทุ่งยั้ง และตำบลด่านแม่คำมัน  เป็นบึงใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 6,800 ไร่  เรียกว่า บึงมาย  เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของของบริเวณดังกล่าว

 
 

อาณาเขต

 
 

ทิศเหนือ   ติดอำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่
                   ทิศใต้                      ติดอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  และอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
                   ทิศตะวันออก          ติดอำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์
                   ทิศตะวันตก            ติดอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

 
 

การคมนาคม

 
 

การคมนาคมในพื้นที่ของอำเภอลับแล
1. ถนนอินใจมี   เริ่มต้นจาก  อ.เมืองอุตรดิตถ์  สิ้นสุดที่น้ำตกแม่พูล  ระยะทาง 8 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง
2. ถนนศรีพนมมาศ  เริ่มต้น อ.ลับแล  ไปทางสามแยกพระแท่นศิลาอาสน์ ติดต่อถนนสายอุตรดิตถ์-ศรีสัชนาลัย  ระยะทาง 6 กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยาง
3.  ถนน ร.พ.ช.  แยกจากถนนสายอุตรดิตถ์-เขื่อนสิริกิติ์ อ.เมือง  ผ่านตำบลนานกกก  ไปติดต่อกับถนนสายเขาน้ำตก ที่ตลาดหัวดง  ระยะทาง  25  กิโลเมตร

 
 

ลักษณะภูมิอากาศ

 
 

ภูมิอากาศทั่วไปมี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน  ฤดูหนาว  และฤดูร้อน  แต่ภูมิอากาศส่วนใหญ่ของอำเภอลับแล จะมีอากาศเย็นในช่วงค่ำถึงตอนเช้าในฤดูร้อน  จึงทำให้ไม่ค่อยร้อนในหน้าร้อน

 
 

การปกครอง

 
 

อำเภอลับแล  มี 8 ตำบล  71 หมู่บ้าน/ชุมชน, 3 เทศบาล  และ  7  องค์การบริหารส่วนตำบล คือ
1.  ตำบลศรีพนมมาศ            จำนวน    6    ชุมชน
2.  ตำบลฝายหลวง                จำนวน  13    หมู่บ้าน
3.  ตำบลแม่พูล                     จำนวน  11    หมู่บ้าน
4.  ตำบลชัยจุมพล                 จำนวน  11  หมู่บ้าน
5.  ตำบลนานกกก                 จำนวน   5    หมู่บ้าน
6.  ตำบลด่านแม่คำมัน           จำนวน   8    หมู่บ้าน
7.  ตำบลไผ่ล้อม                    จำนวน   7    หมู่บ้าน
8.  ตำบลทุ่งยั้ง                      จำนวน   10   หมู่บ้าน
มีการปกครองเป็นเทศบาลตำบล   จำนวน     3    แห่ง
1.  เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
2.  เทศบาลตำบลหัวดง
3.  เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง
มีการปกครองเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  7  แห่ง    
1.  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล
2.  องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
3.  องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก
4.  องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล
5.  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
6.  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยั้ง
7.  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน
ประชากร       ประชากร 55,109 คน( ชาย  26,928  คน   หญิง  18,181  คน
-ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ.2565

          พื้นที่รับผิดชอบ   
สถานีตำรวจภูธรลับแล รับผิดชอบ 353.28  ตารางกิโลเมตร
มีพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน  5  ตำบล  44  หมู่บ้าน/ชุมชน  คือ
1.  ตำบลศรีพนมมาศ            จำนวน    6     ชุมชน
2.  ตำบลฝายหลวง                จำนวน  13     หมู่บ้าน
3.  ตำบลแม่พูล                     จำนวน  11     หมู่บ้าน
4.  ตำบลชัยจุมพล                 จำนวน   9     หมู่บ้าน(*ยกเว้น หมู่ที่ 6,7)
5.  ตำบลนานกกก                 จำนวน   5     หมู่บ้าน
          มีเทศบาล  จำนวน   2   แห่ง
1. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
2. เทศบาลตำบลหัวดง

มีองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน   4    แห่ง
1.  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูล
2.  องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง
3.  องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก
4.  องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล
อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำไร่  ทำนา  และทำสวนทุเรียน  ลางสาด  มังคุด  นอกจากนี้ยังมีอาชีพทำผ้านวม  ทอผ้าซิ่นตีนจก  และทำไม้กวาดตองกง  ซึ่งในปีหนึ่ง ๆ  มีเงินไหลเวียนเข้ามาในอำเภอลับแลไม่น้อย

 
 

สถานที่ท่องเที่ยว 

 
 

                      พิพิธภัณฑ์เมืองลับแลเพื่อถ่ายทอดความเป็นเมืองลับแลตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยจะมีการแบ่งพิพิธภัณฑ์  เป็น 2 ส่วน  คือส่วนของเรือนโบราณที่จะมีการถ่ายทอดความเป็นเมืองลับแล ทั้งด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ด้านอาหารการกิน ด้านอาชีพ ด้านการแต่งกาย ด้านประเพณีวัฒนธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น ด้านภาษาและด้านความเชื่อ

 
 

 
   
 

น้ำตกแม่พูล  เป็นต้นน้ำลำธาร  ไหลจากไหล่เขาทางทิศเหนือลงมาทางใต้  เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อน  และยังเป็นที่ประดิษฐานพระป่าปางเลไลย์  ซึ่งเป็นที่สักการะของประชาชนทั่วไป  น้ำตกแม่พูลตั้งอยู่ หมู่ที่ 4  ต.แม่พูล  อ.ลับแล  ทางลาดยางตลอดสาย  ห่างจาก  สภ.ลับแล  ประมาณ  12  กิโลเมตร

 
   
     
  วัดดอนสัก  มีโบราณสถานวิหารทรงรูปเรือ  มีบานประตูเป็นบานไม้สักแกะสลักสวยงาม เป็นฝีมือช่างสมัยอยุธยาตอนต้น  จะมีประชาชน   นักเรียน   นักศึกษา มาเที่ยวชมอยู่เป็นประจำ  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3  ต.ฝายหลวง  อ.ลับแล  ห่างจาก สภ.ลับแล ประมาณ 12 กิโลเมตร